Městská knihovna Litvínov

Městská knihovna Litvínov je veřejnou knihovnou, jejímž účelem je zabezpečovat všem občanům rovný přístup k informacím a kulturním hodnotám, které jsou obsaženy ve fondech a informačních databázích knihovny. Svou činností propaguje poznatky ze všech oborů vědy, techniky, kultury a umění. Pomáhá zvyšovat všeobecné a odborné vzdělání občanů.

Jazyk / Sprache / Language

Základní úkony webu

Akce
Aktuální nabídka akcí
MKL TV
MKL TV - Městská knihovna Litvínov
Facebook knihovny
Facebook knihovny
Prodloužení výpůjčky
Prodloužení výpůjční lhůty
On-line katalog
Vstup do katalogu
Fotogalerie
Fotografie z naší knihovny

Zasílání informací o akcích knihovny

Sociální sítě

Sledujte dění v knihovně prostřednictvím Facebooku, Instagramu a YouTube.

Facebook Instagram
YouTube RSS

Poslání knihovny

Vize
Podporujeme čtenářství, jsme místem vzdělávání, kultury, prožitků a setkávání. Jsme přirozenou součástí Vašeho života.
Motto
"Poradíme, vyhledáme, pobavíme, zabalíme!"
Poslání
Posláním naší komunitní knihovny je zprostředkování a zpřístupnění vzdělání bez bariér, rovný přístup k informacím a kultuře s důrazem na propagaci etických hodnot.

Biblioweb 2012

Logo Biblioweb 2012

Městská knihovna Litvínov získala 1. místo v celostátní soutěži o nejlepší webové prezentace knihoven Biblioweb 2015 v kategorii přístupnosti pro těžce zrakově postižené, 2. místo v kategorii knihoven v obcích od 15 do 30 tisíc obyvatel a 3. místo v absolutním pořadí bez rozlišení kategorií knihoven.

Městské knihovně Litvínov byla v Zrcadlové kapli Klementina slavnostně udělena cena Ministerstva kultury Knihovna roku 2013 v kategorii 'významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb' za modernizaci prostor a tvořivý přístup k rozvoji komunitní knihovny.

Historie

Historie knihovny

19. - 20. století
Zakládání vzdělávacích spolků na Litvínovsku.
18.11.1906
Založena Veřejná knihovna v Horním Litvínově s názvem 'Havlíček' na podnět Národní jednoty severočeské. Jejím správcem se stal Ladislav Fedink.
1908
Knihovna díky dobrovolným darům má již okolo 1800 svazků.
1. svět. válka
Zastavena činnost knihoven.
1919
Vydán knihovnický zákon o povinnosti zřizování obecních knihoven.
1920
Založena Obecní knihovna Hamr.
1921
Založena Obecní knihovna v Chudeříně.
25.12.1922
Otevřena čítárna v hornolitvínovské knihovně.
8.3.1923
Otevřena Česká veřejná obecní knihovna.
2. svět. válka
Opět zastavena činnost knihoven.
6.10.1946
Slavnostně otevřena veřejná knihovna a čítárna.
1946 - 1950
Sídlo knihovny na Městském národním výboru.
říjen 1950
Přestěhování knihovny do Rooseveltovy ulice a změna názvu na Městská knihovna Julia Fučíka.
1951 - 1960
Knihovna plnila funkci Okresní lidové knihovny, a proto byly zřízeny pobočky - Dolní Litvínov, Louka, Šumná, Chudeřín a Litvínov 6. Všechny uvedené byly postupem let zase průběžně zrušeny a Louka byla převedena na obecní knihovnu.
1953
Přemístění knihovny na náměstí Míru.
1960
Přestěhování knihovny do prostor bývalé České záložny.
1968
Sídlo knihovny v Čapkově ulici.
1979
Přestěhování pobočky Litvínov 6 do nově vybudovaného nákupního střediska Máj.
1986
Připojení poboček Janov a Hamr v rámci integrace obcí k Litvínovu.
1990
Přestěhování pobočky Janov do nových prostor v Luční ulici.
1991
Sloučení poboček Hamr a Janov.
1992
Vznik samostatného oddělení pro mládež na pobočce Janov.
únor 1998
Zrušena pobočka Máj a fond byl přestěhován do hlavní knihovny.
1998
 • Knihovna přestěhována do Soukenické ulice.
 • Nákup knihovnického softwaru LANIus a začátek zpracování knižního fondu.
2001
 • Získání dotace z programu VISK Ministerstva kultury ČR na nákup počítačů a připojení knihovny k Internetu.
 • Získání dotace od MUS, a.s. v rámci Programu podpory regionu na multimediální počítač se softwarem a tiskárnou do dospělého oddělení.
 • Otevření nové pobočky Citadela.
2002
Spuštění automatizovaného výpůjčního protokolu v dětském oddělení.
2003
Schválení grantové dotace z programu VISK Ministerstva kultury ČR na rozšíření počtu pracovních stanic pro uživatele dětského oddělení.
2004
 • Další získání dotace v rámci Programu podpory regionu MUS, a.s., právní nástupce na zakoupení 2 multimediálních počítačů do dětského oddělení.
 • Schválení grantové dotace z programu VISK Ministerstva kultury ČR na automatizaci výpůjčního procesu v dospělém oddělení.
 • Zrušení pobočky Janov.
2005
Přechod z knihovnického programu LANius na Clavius.
2006
2. místo v soutěži o nejlepší knihovnickou prezentaci na Internetu Biblioweb 2006 v kategorii 2 - obec s 15 až 35 tisíci obyvateli. Ve veřejném internetovém hlasování se webové stránky knihovny umístily také na 2. místě o pouhé 2 body.
21.11.2006
Oslava 100. výročí založení litvínovské knihovny - křest publikace o historii litvínovské knihovny a publikace dětských prací starostou města. Vydání publikací podpořily firmy Chemopetrol, a. s., Mostecká uhelná a. s., Občanské sdružení Memento a Agentura Victory.
2007
 • 2. místo odborné poroty v soutěži o nejlepší knihovnickou prezentaci na Internetu Biblioweb 2007 v kategorii odborné knihovny a knihovny v obcích nad 25.000 obyvatel.
 • Založení zájmové Univerzity volného času pro aktivní seniory.
2008
 • 1. místo v celostátní soutěži o nejlepší webové prezentace knihoven Biblioweb 2008 v kategorii přístupnosti pro těžce zrakově postižené.
 • 2. místo soutěži Biblioweb 2008 v kategorii odborných knihoven a knihoven v obcích nad 25 tisíc obyvatel.
 • Schválení grantové dotace z programu VISK Ministerstva kultury ČR na obnovu pracovních stanic pro uživatele studovny.
2009
 • Únor - Zrušení pobočky Citadela.
 • 8.7.2009 - Podepsána Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad ve výši 40 527 308,17 Kč na projekt s názvem KOMUNITNÍ KNIHOVNA LITVÍNOV. Hlavním cílem projektu je rozšířit a rekonstruovat budovu knihovny, jejíž současný technický a dispoziční stav neumožňuje potřebný rozvoj a zkvalitnění služeb.
 • Září - Knihovna přestěhována do provizorních prostorů z důvodu velké havárie vody a probíhající rekonstrukce. Otevřena v Penzionu pro seniory ve Vodní ulici.
2010
1. místo v celostátní soutěži o nejlepší webové stránky knihoven Biblioweb 2010 ve dvou kategoriích, tj. hlavní cena poroty v kategorii odborných knihoven a knihoven v obcích nad 25 tisíc obyvatel a v kategorii přístupnosti pro těžce zrakově postižené.
2011
1. místo v celostátní soutěži o nejlepší webové prezentace knihoven Biblioweb 2011 v kategorii přístupnosti pro těžce zrakově postižené a 2. místo v kategorii odborných knihoven a knihoven v obcích nad 20 tisíc obyvatel.
26.9.2011
Slavnostní přestřižení pásky v rámci otevření nově zrekonstruované komunitní knihovny podpořené z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad.
2012
 • Spuštěna nová grafika a rozšíření služeb knihovnického webu.
 • 1. místo v celostátní soutěži o nejlepší webové prezentace knihoven Biblioweb 2012 ve dvou kategoriích, tj. hlavní cena poroty v kategorii odborných knihoven a knihoven v obcích nad 20 tisíc obyvatel a v kategorii přístupnosti pro těžce zrakově postižené.
2013
 • 1. místo v celostátní soutěži Biblioweb 2013 o nejlepší knihovnickou prezentaci v kategorii knihoven v obcích nad 10 tisíc obyvatel a specializovaných knihoven.
 • Slavnostní udělení ceny Ministerstva kultury v Zrcadlové kapli Klementina - Knihovna roku 2013 v kategorii "významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb" za modernizaci prostor a tvořivý přístup k rozvoji komunitní knihovny.
2014
2. místo v celostátní soutěži Biblioweb 2014 o nejlepší knihovnickou prezentaci v kategorii knihoven v obcích od 14 do 30 tisíc obyvatel.
2015
 • 1. místo v celostátní soutěži o nejlepší webové prezentace knihoven Biblioweb 2015 v kategorii přístupnosti pro těžce zrakově postižené, 2. místo v kategorii knihoven v obcích od 15 do 30 tisíc obyvatel a 3. místo v absolutním pořadí bez rozlišení kategorií knihoven.
 • Spuštění Virtuální univerzity 3. věku ve spolupráci se Zemědělskou univerzitou Praha.
 • Přechod na otevřený knihovní systém KOHA jako 3. knihovna v ČR.
2016
Knihovna se v roce svého 110. výročí založení zaměřila na akce na podporu zdraví, pochopení a podporu života s hendikepem. Např. Běžíme s knihovnou na podporu Natálky, propagace preventivních prohlídek žen i mužů, Daruj krev s knihovnou. V rámci projektu Život bez cenzury proběhly akce S Ondrou pro Světlušku aneb jak se žije s hendikepem, Canisterapie, kurz první pomoci, besedy o práci s lidmi závislými na drogách a s maminkou autistické dívky. Pro děti ze Základní školy speciální proběhlo několikrát Listování s knihovníky. Děti z knihovnického kroužku Rangers navštívily seniory v domově Naděje na poliklinice, přinesly jim vlastnoručně vyrobené dárky a zahrály si s nimi Člověče, nezlob se.
2017
Knihovna spouští půjčování e-knih pro registrované čtenář zdarma. 10. výročí slaví Univerzita volného času pro seniory, která začínala 2007 tématem trénování paměti seniorů, které stále probíhá. Novým tématem byly exkurze do českých divadel. První absolventi Virtuální univerzity třetího věku, kterou knihovna organizuje ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou, byli v Praze slavnostně promováni. Odstartoval také projekt „Knížky nás baví“, kde při pravidelných setkáních knihovnice nenásilnou formou připravují budoucí maturanty ke zkoušce z literatury. Novinkou byl vánoční jarmark. Pro středoškoláky se konala tvořivá setkání klubu Libris & Creativity a noc s Harry Potterem. S projektem Listování přijel i světoznámý spisovatel Robert Fulghum. Novinkami v dětském oddělení byly Dílna pana nešiky a otevření únikové hry, která je laděna tematicky do bradavické školy čar a kouzel.
2018
V průběhu celého roku probíhal cyklus přednášek regionálních osobností Miloslava Hrabáka a Josefa Bartoníčka ke 100. výročí vzniku Československa. Proběhla oslava 15. výročí cílené práce se seniory v Café baru v Citadele a uděleny byly certifikáty úspěšným absolventům Univerzity volného času. Také byl uspořádán slavnostní koncert na zámku. Knihovna se přihlásila do mezinárodního projektu Bookstart, v českém pojetí S knížkou do života, zaměřeného na rozvíjení čtenářské gramotnosti od útlého věku. Pro rodiče a odborníky byla určena přednáška MUDr. Dernerové, která zdůraznila prospěšnost a nutnost čtení pro budoucí vývoj dětí. Nastoupil nový vedoucí dětského oddělení a zavedl pravidelné týdenní hravé aktivity pro děti v herně. Proběhla příprava na rekonstrukci skladových prostor, vyklizeno bylo 20 tis. knih a uskladněno na poliklinice.
2019
Kompletní rekonstrukcí prošly sklepní skladové prostory, kde byly instalovány pojízdné regály, které pojmou daleko větší počet knih. Knihy se stěhovaly zpět z polikliniky a proběhla jejich velká revize. Střední školy absolvovaly cyklus přednášek k Mediální gramotnosti a vystoupení mistrů ve slam poetry Anatola Svahilce a Dejva. Premiéru měla nocovačka pro mladé na téma Fantastická noc – noc oživlých fantastických postav. Knihovníci myslí i na benefice, tak se opět konala Sbírka pro světlušku, Chlupaté Vánoce a Poděkování fenky Ťapky ve spolupráci s městským útulkem pro psy. Knihovna se zapojila do projektu Inkubátor sociálních inovací Kabinetu informačních studií a knihovnictví Masarykovy univerzity v Brně, v rámci něhož absolvovala spolu s dalšími knihovnami Ústeckého kraje workshopy o designování nových služeb pro mládež.
2020
Výstupem designovacího procesu bylo otevření zrekonstruované místnosti pro mladé s názvem, který si v anketě sami zvolili „Komnata nejvyšší potřeby“. Následovala celosvětová epidemie Covid-19, která spolu s vládními opatřeními pozastavila na téměř celý rok rozvoj vzdělávacích a kulturních aktivit pro všechny věkové skupiny, které v běžných podmínkách nacházejí v knihovně informační a sociální zázemí. Knihovna se snažila některé aktivity přepracovat do online podoby, tak vznikla vzdělávací videa v rámci Univerzity volného času. Knihovníci pomáhali registrovat občany k očkování, půjčovali knihy z výdejového okénka, zavedli objednávkový systém. Paralelně probíhala rekonstrukce hlavního vchodu, vnitřní opravy, probírky knižního fondu, tvorba nových hracích koutků v dětském oddělení a další práce, které se těžko stíhají v plném provozu.

Aktualizace: středa, 21. července 2021, 16:56

QR kód

QR kód obsahující odkaz na aktuální stránku

Aktuální www adresa této stránky:
https://knihovna-litvinov.cz/historie/?lang=cs

Tento QR kód můžete použít pro rychlé uložení odkazu na aktuální www adresu. Stačí jej nasnímat do vhodné mobilní aplikace. Více informací týkajících se QR kódů viz Wikipedia.

Dnešní chytré mobilní telefony již často mívají podporu QR kódu zabudovanou od výrobce. V opačném případě musíte potřebný program doinstalovat. Vhodnou mobilní aplikací pro zpracování QR kódu je např. Seznam.cz QR čtečka nebo QuickMark. Existuje však celá řada dalších.

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Otevírací doba

Dospělé i dětské oddělení

Pondělí
8 - 18
Úterý
8 - 17
Středa
13 - 18
Čtvrtek
8 - 17
Pátek
8 - 16